Házirend

Házirend 2019-05-16T10:13:08+00:00

DUDIK Fesztivál 2019 – Házirend

HÁZIREND

Jelen Házirend a DVG Zrt. ( Levelezési címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Adószáma: 10728491-2-07, Cégjegyzék száma: 07-10001030 (továbbiakban: Szervező) által a Dunaújvárosi Diák Köztársasági Napok (DUDIK) elnevezésű zenei fesztivál (továbbiakban: Rendezvény) területére történő belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre az alábbi feltételek mellett kizárólag megváltott jegy birtokában lehet belépni. A szervező kiköti, hogy a Rendezvényre megváltott jegy át nem ruházható, és vissza nem váltható.
A bérlet 2019. június 12-én (szerdán) 16:00 órától 2019. június 16. (vasárnap) 12:00 óráig érvényes.
Napijeggyel belépni a rendezvényre az adott napon 10:00-kor lehet, a napijegy másnap reggel 10 óráig jogosít fel a bent tartózkodásra.
2./ A belépőjegyet a Szervező a belépés alkalmával karszalagra cseréli, amit, a Látogató az érvényesség ideje alatt köteles mindvégig viselni. A karszalag vissza nem váltható, és másra át nem ruházható. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező minden esetben jogi eljárást kezdeményez.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen való részvételre feljogosító karszalag meglétét a Szervező alkalmazottai a be- és kilépés során, valamint a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Amennyiben a karszalag érvénytelen, úgy a Látogató köteles elhagyni a Rendezvény területét. A karszalag érvénytelennek tekintendő különösen akkor, ha az lejárt, látható módon sérült, átragasztották, elvágták, a kapcsoló patent résznél megbontották, ha a Látogató kézfejénél lényegesebben nagyobb átmérőjű, valamint, ha a karszalag kezelésére bármely más látható jel utal.
3./ A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyak körét korlátozza.
Az előbbiekre is figyelemmel különösen tilos a Rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékonyanyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén kempingezni, sátrazni kizárólag az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehetséges, tudomásul veszi továbbá, hogy a Rendezvény sajátos jellegére figyelemmel a Szervező az egyébként megszokottnak minősülő egyes kempingeszközök bevitelét megtilthatja.
Pilóta nélküli légi járművet (drón) a Rendezvény területére kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével lehet bevinni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával audiovizuális felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával lehet. A drón alkalmazásának szándékáról, annak módjáról és tervezett időpontjáról az érintett köteles a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyását kérni.
A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
4./ A Látogató egy darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult palackozott vizet vagy üdítőt bevinni a Rendezvény területére, kivéve az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetét, ekkor a Látogató a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiségben jogosult vizet bevinni a rendezvényre. Műanyagkannát a Látogató csak üres állapotban vihet be a Rendezvényre.
Tilos élelmiszer vagy dohánytermék kereskedelmi mennyiségben történő bevitele a Rendezvények területére. Kereskedelmi mennyiségnek számít az élelmiszerek körében a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges ésszerű mennyiséget meghaladó mennyiség, dohánytermék esetében pedig a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
5./ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott fogyatékkal élő személyek kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére ingyenesen, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása, vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén.
6./ A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen.
7./ A fesztivál területére állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat. A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a Rendezvényre. Az állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton, köteles továbbá a Szervezőnek a Rendezvény ideje alatt is elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során és a Rendezvény alatt a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az állatot a rendezvényről kitilthatja. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében is a szájkosár használata kötelező figyelemmel arra, hogy az állat a nagy tömegre és az audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagálhat. A segítő és vakvezető kutyáért a Látogató felel.
8./ A Dunában fürödni csak nappal, kizárólag a kijelölt szabad strandon lehet, este 9 óráig.
9./ A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
10./ A fesztivált mindenki saját felelősségére látogathatja!
11./ A DUDIK szervezői fenntartják a programváltoztatás jogát. A program esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után.
12./ Esőnap nincs, a fesztivál rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerül!
13./ A DUDIK szervezői nem vállalnak felelősséget az olyan programváltozásokért, melyek az előadók hibáiból vagy baleseteiből fakadnak!
14./ 10 éves korig a Rendezvény látogatása ingyenes. 11. életévét betöltött személynek már belépőt kell váltania.
15./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. A cselekvőképesség korlátozása, vagy kizárása miatt gondnokság alatt álló nagykorú személyek szintén csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a Rendezvény területén.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén a hatályos jogszabályokat és a házirend szabályait köteles betartani. A Látogató tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet arra, hogy mások életét, testi épségét vagy személyiségi jogait megsértse, illetve, hogy nekik vagyoni kárt okozzon. A Látogató nem tanúsíthat továbbá másokban megbotránkozást keltő, obszcén vagy kirívóan közösségellenes magatartást.
A Látogató a Rendezvény helyszínéül szolgáló természeti terület – ideértve a kempingezésre kijelölt övezeteket is – használata során köteles törekedni arra, hogy a környezetet ne károsítsa, így különösen köteles a hulladékot a Szervező által elhelyezett hulladékgyűjtőkben, konténerekben elhelyezni és egészségügyi szükségleteinek elvégzésére az erre kijelölt illemhelyeket használni. A Látogató a tulajdonos személyétől függetlenül köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami a Rendezvény lebonyolítására szolgáló berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul, így különösen tilos a mobil kerítés, a hangosítás, a világítás, a színpadok és tartozékaik, valamint a közműhálózat, illetve az ehhez tartozó eszközök rongálása. A Látogató az általa okozott károkért helyt állni köteles.
2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet a Szervező, valamint a Szervező engedélyével annak Szerződéses partnerei, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Az előbbiekre figyelemmel a Látogató a Rendezvényen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez., A Látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősül közszereplőnek, úgy a róla készített kép- és hangfelvétel csakis kifejezett hozzájárulása után nevesíthető.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a róla készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, és a Szervező engedélyével más személyek korlátozás, és a Látogatónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosultak a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben
A Látogató jogosult mobiltelefonnal vagy nem professzionális fotófelszereléssel a Rendezvényen hang- és képfelvételt készítni. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatja, az azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azon sérelmek és károk miatt, amit a Látogatók az előzőekben írtak megszegésével okoznak.
3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
4./ A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal, dohányárúval kiszolgálni tilos.
Kábítószernek minősülő anyagok birtoklása, árusítása és fogyasztása a Rendezvény területén is tilos.
5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
6./ A Rendezvényen a szervezett programokkal össze nem függő bármilyen demonstráció és politikai megmozdulás tilos, kivéve ha azt a Szervező előzetes bejelentés alapján írásban engedélyezte. A Szervező által engedélyezett demonstrációban részt vevő személyek kötelesek a jelen házirendet, a vonatkozó jogszabályokat és a Szervező által meghatározott egyéb feltételeket betartani. Az ilyen demonstrációk nem járhatnak a Rendezvény, a szervezett koncertek és más programok, valamint a Rendezvény területén való szabad közlekedés akadályozásával, korlátozásával vagy ellehetetlenítésével.
7./ A Rendezvény területén megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró biztonsági szolgálat és szakmai stáb felügyeli a jelen házirendben meghatározott magatartási szabályok és a Rendezvényre vonatkozó jogszabályban is rögzített biztonsági előírások érvényesülését. A Látogató a köteles a Rendezvény területén szolgálatot teljesítő szakmai személyzettel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködni, utasításaikat a Látogatók életét, testi épségét fenyegető bármilyen rendkívüli helyzet esetén követni. A Látogató ezen személyek eljárásával szemben a Rendezvény területén működő ún. információs ponton panasszal élhet.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A fesztivál közelében parkolási lehetőség biztosított korlátozott számban. A kijelölt parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.
2./ A Rendezvényt a Szervező az időjárási viszonyoktól függetlenül is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére.
3./ A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.
4./ A fesztivál területén a sátrazás a kijelölt helyen lehetséges külön, ún. kemping jeggyel rendelkezők számára. A kempinget a kapunyitást követően lehet elfoglalni, érkezési sorrendben. Napi tisztálkodás a kemping területén található zuhanyzókban lehetséges.
A fesztivál vendégeinek a Rendezvény utolsó napjának reggelén 10.00 óráig kell elhagyni a Rendezvény területét, így a kempinget is, mivel a bontási munkálatok már aznap elkezdődnek.
5./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben.
6./ A Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen észrevétellel és panasszal a Rendezvény területén működő információs pont munkatársaihoz lehet fordulni.
8./ A talált tárgyak a bejáratnál adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni. A talált tárgyakat a fesztivál után 7 napig őrizzük meg, és a hok@uniduna.hu e-mail címen lehet érdeklődni ezek ügyében.
9./ A rendezvényen folyamatos, 0-24 órás orvosi és mentőügyelet működik. A fesztivál orvosi szolgálata a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően orvosi és elsősegély nyújtási szolgáltatást biztosít a Rendezvényre.
10./ A Szervező a Rendezvény vonatkozásában felelősségbiztosítással rendelkezik. A Szervező kizárólag az érdekkörében felmerült és neki felróható károk miatt vállal felelősséget a Látogatók irányába. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb neki fel nem róható káresemény kapcsán, így különösen azon károk miatt, amit a Látogatók egymásnak szándékosan vagy gondatlanságból – akár bűncselekmény elkövetésével – okoznak, amelyek a Látogatót a jelen házirendben foglalt szabályok be nem tartása miatt érik, a Szervező nem felel továbbá a Látogató vagyontárgyainak elvesztése, megrongálódása miatt sem. Amennyiben a Látogatót a Szervező szerződéses partnerei (pl.: vendéglátóegységek) magatartása folytán vagy nekik felróható okból éri kár, úgy igényüket közvetlenül a szerződéses partnerrel szemben kötelesek érvényesíteni.